DE VREEDZAME SCHOOL
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en teamleden zich betrokken en verantwoordelijk voelen bij onze school en op een positieve manier met elkaar omgaan. We werken daarom met de methode "Vreedzame school". Deze methode heeft tot doel om te bouwen aan een positief sociaal-emotioneel klimaat in de klas en de school. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.


Kinderen voelen zich meer verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Dit doen we door:
* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
* constructief conflicten op te lossen;
* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
* open te staan voor verschillen tussen mensen.

Thema's die we daarbij behandelen zijn o.a.: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen spelen en samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie.
Door deze werkwijze is de Mariaschool een school waar leerlingen een stem hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is bemiddeling door leeftijdsgenoten. Dit is een concrete uitwerking van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het klimaat op school. Leerling mediatoren komen uit de bovenbouw en krijgen een mediatoren training. Eenmaal opgeleid kunnen zij gevraagd worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.