Ouderraad (OR) 
 
De school prijst zich gelukkig met een actieve ouderraad. De OR wordt gevormd door ouders die één of meer kinderen op school hebben. Deze enthousiaste club van ouders organiseert in samenwerking met leerkrachten diverse activiteiten, zoals o.a.: 


      de kinderboekenweek

    sinterklaasviering     

                                                   speelplaats vernieuwen
     
kerstviering, carnaval, sportdag, spelletjesdag, stars-on-stage.

Wanneer u de activiteiten van de OR wilt volgen, kunt u dat via deze website doen. Regelmatig komen de OR-leden bijeen om de activiteiten die op de agenda staan zorgvuldig voor te bereiden. Van alle OR-vergaderingen worden notulen gemaakt.

Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn we op zoek naar extra inkomsten. Op korte termijn zijn er daarom twee acties: de Rabo Clubkas Campagne en een Kledinginzameling. Zie hier voor meer informatie. Met beide acties hopen we een mooi bedrag op te halen, hetgeen natuurlijk volledig ten goede komt aan activiteiten die we voor de kinderen organiseren!!


De OR draagt bij aan een ontspannen en gezellige schooltijd voor onze kinderen en kan in belangrijke zaken door de medezeggenschapsraad om advies gevraagd worden.
 
Contactpersoon OR:

David Riemens
0497-388270

Via emailadres or@mariaschoolbladel.nl kunt u ons altijd bereiken voor vragen, suggesties en opmerkingen.
 
Ouderbijdrage
Om de activiteiten van de OR mogelijk te maken wordt aan de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €25,- per kind gevraagd. Deze bijdrage is een door de ouderraad, school en de medezeggenschapsraad vastgesteld bedrag.
U kunt de ouderraad door middel van dit machtigingsformulier toestemming geven om jaarlijks (in november) de ouderbijdrage van uw rekening af te schrijven zolang uw kind(eren) op deze school zit.

Hieronder vindt u alle notulen van het huidige schooljaar (2017-2018):

notulen
  
ma 18 september 2017: Agenda   Notulen
   di 7 november 2017:       Agenda   Notulen
   ma 8 januari 2018:           Agenda   Notulen
   di 13 maart 2018:             Agenda   Notulen
   ma 14 mei 2018:               Agenda   Notulen
  
De volgende Ouderraad vergadering zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in het volgende schooljaar. Zodra bekend zal de datum hier gepubliceerd worden.

Notulen van eerdere schooljaren kunnen opgevraagd worden door een email te sturen aan bovenstaand email adres.