Zorg voor leerlingen         
 
 
Tutor-lezen
 
Op de Mariaschool beschouwen we de kinderen als individuen met een eigen persoonlijkheid en ontwikkeling. We stemmen het onderwijs in toenemende mate af op de onderwijsbehoeften van individuele kinderen waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling het uitgangspunt zijn, zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We zoeken naar een goede manier om elk kind zoveel mogelijk aan te spreken op zijn/haar ontwikkelingsniveau en talenten (“eruit halen wat erin zit”). Dit willen we doen vanuit een enthousiaste, collegiale, open sfeer, waarin leerkrachten, leerlingen en ouders zich veilig voelen.

Op 1 augustus is de wet "Passend Onderwijs" van kracht geworden. Passend onderwijs wil zeggen dat we voor alle kinderen een passende plek bieden binnen ons onderwijsstelsel. Het streven is dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen omgeving naar een reguliere basisschool kunnen gaan, dus ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

In de onderbouw werken we volgens de principes van basisontwikkeling. De kinderen kunnen d.m.v. hun eigen leerervaringen en ontdekkingen zichzelf positief ontwikkelen. De leerkracht daagt de kinderen uit om in de zone van de naaste ontwikkeling te groeien in hun leerproces. De begrippen bedoeling, betrokkenheid en betekenis zijn hierbij onze uitgangspunten. Vanuit basisontwikkeling en adaptief onderwijs in groep 1 t/m 8 werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn.
In ons onderwijs gaan we uit van de principes van adaptief onderwijs. Begrippen als competentie, autonomie en relatie staan tijdens ons onderwijsaanbod centraal.

We zoeken methoden die veel mogelijkheden bieden voor probleemoplossend leren, zelfstandig werken en samenwerkend leren. Methoden moeten ruimschoots de mogelijkheid bieden tot differentiatie. Door de kinderen in te delen in instructie-groepen en vooraf te plannen welke leerstof het beste past, en een minimum programma vanuit de methoden vast te stellen dat aansluit bij de mogelijkheden van de individuele leerling, willen we kinderen optimaal laten leren.
Wij zijn ons ervan bewust dat we niet altijd in staat zijn de zorg te bieden die een kind nodig heeft. In sommige gevallen roepen we de hulp van externen in. Als de ondersteuningsvraag onze mogelijkheden overstijgt, gaan we samen met ouders op zoek naar een passende oplossing.